اخبار برگزیده

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیرانپرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران
پرسش‏نامه حاضر دارای 48سوال بوده و هدف آن سنجش میزان ابعاد مختلف توسعه حرفه‌ای دبیران دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق‌محوری، طراحی آموزشی، ارزیابی و رشد و بالندگی منابع انسانیپرسشنامه مذکور دارای منبع، روش نمره گذاری، روایی و پایایی نیز می باشد
دانلود فایل


پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پژوهشی رهیافتی نو در فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت 12 ژانويه 2015 برای گردآوری اطلاعات از مدیران و دبیران، از پرسشنامه محققساخته شامل 12 سوال سلامت سازمانی عدالت سازمانی رشد حرفه‌ای کارکنان سازمان‌های آموزشی  پژوهشگران مرند بررسی تعهد حرفه ای معلمانپژوهشگران مرند بررسی تعهد حرفه ای معلمان آموزشی و پژوهشی ابزار مورد استفاده در این تحقیق ﭙرسشنامه بسته ﭙاسخ می باشد نفر بوده که در 512 تا میزان تعلق و تعهد و عملکرد معلمان بهبود یافته و پیشرفت سازمانی توسعه یابد آزمودنيها يا  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 40 ﺳﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي، از اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات دﺑﻴﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرداﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی 15 فوریه 2014 5 تحليل محتواي مهارت هاي اجتماعي اقتصادي سال اول پيش حرفه اي دانش آموزان کم 13 توسعه ی کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر میزان آگاهی اعضای 59 بررسی رابطه ی بین رضایت شغلی دبیران با سلامت روان و پیشرفت برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه هوش هیجانی آوستین و همکاران (2004) و  تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی پایگاه مجلات تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی تعلیم و تربیت فهرست مقالات نویسنده: خاکباز،عظیمه سادات؛ فدایی،محمد رضا؛ موسی پور،نعمت الله؛ مجله: تعلیم و 

پرسشنامه استاندارد مدیریت - سایت علمی دانشجویان ایران

فرم شماره يك : پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد (باليني و 2 5 هيأت علمي متقاضي واجد شرايط ، پرسشنامه مربوطه را تكميل و به همراه مدارك و مستندات مورد نيازبه كميته انتخاب استاد نمونه دانشكده حداكثر تا پايان ج) مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ( دبير كميته) رعايت اصول اخلاقي و رفتار حرفه اي پرسشنامه استاندارد مدیریت سایت علمی دانشجویان ایران15 آوريل 2015 دانلود پرسشنامه مدیریت پرسشنامه مدیریت پرسشنامه استاندارد مدیریت استانداردهای معلمان تازه کار توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدیدبررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم این امر منجر به تقسیم کار و توسعه تخصص ها و مهارتهای مختلف شده و بر در این پژوهش منظور از جو سازمانی، نمره ای است که کارکنان در پرسشنامه جو سازمانی کسب می کنند با برگزاری کارگاههای آموزشی، ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای و روانی برای کارکنان، بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با روحیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها